Vietnamese|English

Ngữ Lục  

Hòa Thượng Tuyên Hóa

   

I.Tu hành

 

*      Tu Đạo là cần phải “quay trở lại.” Nghĩa là gì? Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, còn mình nhận phần hư xấu--xả cái “ta nhỏ” để thành tựu cái “ta lớn” chung của tất cả mọi loài.

 

*      Đối với ma đừng khởi tâm thù nghịch. Hãy xem chúng như các bậc Thiện-tri-thức trợ Đạo cho mình.

 

*      Từ vô lượng kiếp đến nay, hết đời này sang đời khác, mỗi người tạo bao nghiệp xấu không đồng, nên vọng tưởng cũng không đồng. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít.

 

*      Người tu hành phải vì cắt đứt dòng sanh tử luân hồi, vì độ chúng sanh, chứ không vì cầu cảm ứng mà tu Đạo.

 

*      Người tu Đạo phải luôn luôn “hồi quang phản chiếu,” không nên “hướng ngoại truy cầu.” Tìm cầu bên ngoài không thể có được, xoay về tự tánh thì đầy đủ cả.

 

*      Vừa phát tâm tu hành, điều chướng ngại nhất khi dụng công là tâm tham đắm sắc dục. Đây là vấn đề căn bản nhất.

 

*      Người tu Đạo nên chú ý! Chớ gieo duyên nhiễm ô với người khác. Sợi dây trói buộc bất tịnh này sẽ làm cho chúng ta đọa lạc.

 

*      Hiện tại chúng ta may mắn có được thân người. Nếu không biết dùng thân người để tu hành, thì đợi đến khi nào mới tu? Chỉ e đến lúc mất thân này rồi, dẫu có muốn tu hành thì đã quá trể!

 

*      Học Phật Pháp, điều thiết yếu là phải dụng chân tâm. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều phải chân thật.

 

*      Không thương không ghét là Trung Đạo. Tu Đạo là tu đạo gì? Tức là tu theo Trung Đạo--đối với ai cũng phải đối xử bình đẳng, lấy lòng từ bi là căn bản, và khi hành sự phải cẩn thận, chớ đi lạc vào lưới rọ tình ái.

 

*      Việc đầu tiên khi học mật chú là phải chánh tâm thành ý. Nếu tâm không chân chánh thì khi học, mật chú nào cũng thành tà. Tâm nếu chân chánh thì học mật chú mới được cảm ứng.

 

*      Vô minh có hai đồng lõa. Hai đồng lõa ấy là gì? Tức là tham ăntham sắc dục. Cả hai việc này trợ giúp vô minh tạo vô số nghiệp xấu.

 

*      Có câu rằng: “Khi muốn làm người tốt thì nghiệp báo hiện. Khi muốn thành Phật thì ma đến thử thách.”

 

*      Nếu không muốn trở thành người tốt thì nghiệp báo không tìm đến. Càng quyết chí làm người tốt bao nhiêu thì nghiệp báo càng đến tới tấp bấy nhiêu, đòi mình thanh toán nợ nần cho minh bạch.

 

*      Phật và ma chỉ khác nhau ở một tâm niệm--Phật thì có tâm từ bi, còn ma thì có tâm tranh hơn thua.

 

*      Người chân thực biết cách tu hành thì nhất cử nhất động đều là tu cả.

 

*      Người tu Đạo không nên đi khắp nơi quảng cáo sự tu hành của mình. Ai thường quảng cáo sự tu hành của mình thì nhất định sẽ đọa lạc vào đường ma.

 

*      Người tu Đạo, ở bất cứ nơi nào cũng đều phải che giấu và tẩy xóa tông tích, đừng nên để lộ diện.

 

*      Tâm của chúng ta thường trú tại những nơi khác chứ không trú tại trong tâm mình. “Trú tại những nơi khác” nghĩa là có thân mà không có tâm.

 

*      Giảng Kinh thuyết Pháp là tu Huệ. Ngồi Thiền là tu Định. Không nói lời tạp nhạp là tu Giới.

 

*      “Phiền não tức Bồ-đề.” Nếu biết dùng thì phiền não tức là Bồ-đề. Nếu không biết dùng thì Bồ-đề biến thành phiền não.

 

*      Tu Đạo cần phải tập dại khờ. Càng “dại khờ” bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. “Dại khờ” cho đến mức cái gì cũng không biết cả thì vọng tưởng sẽ không còn.

 

*      Vô minh nghĩa là “không hiểu rỏ.” Gốc rễ của vô minh là ái dục.

 

*      Mục đích chủ yếu của việc tu hành là cắt đứt dòng sanh tử, chứ không phải cầu cảm ứng.

 

*      Tu hành cần phải giữ mình cho trong sạch, như giữ gìn đôi mắt không để dính một hột cát vậy.

 

*      Cờ bạc thì tạo nghiệp nặng. Bố thí thì tích lũy công đức. Ngồi Thiền thì trừ ngu si, sanh trí huệ.

 

*      Người tu hành nên cẩn thận lời nói nơi chỗ đông người và canh giữ  tâm khi ngồi một mình. Lúc giữa đại chúng đừng nên nói nhiều. Khi riêng một mình nên đề phòng tâm ích kỷ và vọng tưởng. Như thế thì chẳng bao lâu sẽ được chuyên nhất, thấy rõ tâm mình.

 

*      Thọ khổ thì dứt khổ. Hưởng phước thì phước hết.

 

*      Người chân chánh tu Đạo phải xem xét mọi hành vi, cử động của chính mình. Đi, đứng, nằm, ngồi, chớ rời chánh niệm. Đừng như cái gương--chỉ biết soi mặt người mà không tự soi lại mặt thật của mình.

 

*      Nếu còn chấp trước thì đó là tâm người thường. Nếu không chấp trước, đó là tâm Đạo.

 

(còn tiếp)

Return to homepage | Top of page