Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại

Vạn Phật Thánh Thành Tháng 10/1995 - 01/1996

   

 

Tháng

 

Ngày

 

Pháp Hội

 

 

10

 

07

 

Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới

 

 

11

 

05

 

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Xuất Gia

 

 

11

 

05 - 11

 

Quán Âm Thất

 

 

11

 

24 - 26

 

Giới Thiệu Về Thiền (3 ngày)

 

 

12/1995 - 01/1996

 

 

24/12 -

06/01

 

A-Di-Đà Thất (2 tuần)

 

01/1996

 

07

 

Lễ Vía Đức Phật A-Di-Đà

 

 

01

 

08 - 29

 

Thiền Thất (3 tuần)

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang