Vietnamese|English

Mặt trời Trí Huệ chợt sa,

Nhân gian đượm màu tang tóc

 Một Vị Tổ Sư Phật Giáo Đã Nhập Niết-Bàn: Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Đại Lão Hòa-Thượng Tuyên Hóa, vị Tổ thứ chín phái Thiền-Tông Quy-Ngưỡng, Pháp-chủ Tổng Hội Phật-Giáo Pháp-Giới, Tồ-sư sáng lập Vạn Phật Thánh Thành, đã viên tịch vào lúc 3 giờ 15 chiều 10 tháng 5 năm Ất-hợi (07 tháng 6 năm 1995) tại Los Angeles .

 

Tứ chúng đệ tử của Ngài đã liên tục tụng niệm hồng danh Đức Phật A-Di-Đà cho đến 11 giờ đêm, và Kim-thân Hòa-Thượng được di chuyển đến nhà quàn theo luật lệ hiện hành của Hoa-Kỳ. Tại đây, tứ chúng đệ tử được phép đặc biệt niệm Phật và tụng Kinh A-Di-Đà từ 12 giờ rưỡi khuya cho đến 5 giờ sáng ngày 8 tháng 6 dương lịch.

 

Hòa Thượng được mọi giới kính ngưỡng vì nếp sống khổ hạnh và nghiêm trì Giới Luật của Ngài. Trong thời Mạt Pháp mà nhiều người không tôn trọng Giới Luật này. Ngài đã nêu gương sáng và khuyến khích nếp sống khổ hạnh bằng cách chỉ ăn mỗi ngày một bữa trước giờ ngọ và ban đêm thì ngủ ngồi chứ không nằm. Suốt 30 năm liên tục, Ngài đã đăng đàn thuyết Pháp và giảng luận kinh điển Phật giáo, gương cao ngọn đèn rực rỡ của trí huệ để soi đường chúng sanh đang chìm đắm trong đêm tối của thời đại Mạt Pháp này.

 

Return to homepage | Top of page