Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại

Vạn Phật Thánh Thành Tháng 9-11/1995

   

 

Tháng

 

 

Ngày

 

Pháp Hội

 

9

 

22 - 24

 

Tam Đàn Đại Giới

 

 

9

 

25/9 - 01/10

 

Pháp Hội Thủy-Lục-Không

 

 

10

 

07

 

Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới

 

 

11

 

05

 

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Xuất Gia

 

 

11

 

05 - 11

 

Quán-Âm Thất

 

 

11

 

24 - 26

 

Giới Thiệu Về Thiền (3 ngày)

 

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang