Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại

Vạn Phật Thánh Thành Tháng 6-9/1995

 

 

Tháng

Month

 

Ngày

Date

 

Pháp Hội

 

Dhrama Assembly

 

 

6-7

 

07/6

28/7

 

Tụng Kinh Hoa Nghiêm /

Niệm Hồng Danh Phật

 

Recitation of The

Avatamsaka Sutra /

Recitation of Buddha’s Name

 

 

7

 

04

 

Pháp Hội Hộ Quốc, Tiêu Tai

 

Recitation for the Walfare

 of the Nation

 

 

7

 

13

 

Pháp Hội Đặc Biệt

 

 

Special Ceremony

 

7

 

16

 

Lễ Kỷ Niệm Ngày Bồ-tát

Quán-Thế-Âm Thành Đạo

 

Celebration of Gwan Yin Bodhisattva’s Enlightenment

 

 

8

 

06

 

Lễ Vu-Lan

 

Celebration of Ullambana

 

 

8

 

20

 

Lễ Vía Bồ-tát Đia Tạng

 

Celebration of Earth Store

Bodhisattva’s Birthday

 

 

8

 

20 – 26

 

Đia Tạng Thất

 

Earth Store Recitation Session

 

 

9

 

22 – 24

 

Tam Đàn Đại Giới

 

Transmission of the Three

Platforms of Precepts

 

 

9

 

25/9

01/10

 

Pháp Hội Thủy-Lục-Không

 

Water-Land-Air Ceremony

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang