Danh Từ Phật Học  - Vu-Lan Bồn

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật

Vu Lan là tiếng phạn (Ullambana), và có nghĩa là giải đảo huyền (), tức là giải cứu nạn treo ngược. Loài người chúng ta nếu bị treo ngược thì rất khổ sở, nên nay chúng ta cần giải cứu những kẻ đang bị lâm vào tình cảnh ấy. Chúng ta cần phải giải cứu ai? Giải cứu cha mẹ, tổ tiên của chúng ta từ những đời quá khứ, giúp họ thoát khỏi nạn treo ngược này!

 

Chúng ta đều không rõ cha mẹ, tổ tiên đời trước của mình đã có công hay có tội. Nếu có công, tất họ có thể được vãng sanh về Cực-lạc Thế-giới, được sanh lên cõi trời, hoặc là đầu thai trở lại chốn nhân gian mà làm Tổng-thống, làm Hoàng-đế. Thế nhưng, nếu họ có tội thì sao? Thì hoặc là họ bị đọa địa ngục, bị chuyển làm thân ngạ quỷ (quỷ đói), hay bị biến thành súc sanh!

 

Rằm tháng bảy âm lịch là ngày kỷ niệm ngài Ma-Ha Mục-Kiền-Liên siêu độ mẫu thân. Sinh thời, thân mẫu Ngài vốn không kính tin Tam-Bảo. Bà đã giết hại vô số cá, rùa, tôm, cua; và lại còn có thói keo kiệt không chịu bố thí. Chính vì những tội lỗi này mà bà đã bị đọa vào địa ngục của loài ngạ quỷ, Tôn giả Mục-Kiền-Liên vội mang một bát cơm đến dâng cho mẹ. Bà liền khum tay trái để che lấy bát, tay phải thì vội vàng bốc cơm cho vào miệng; nhưng cơm vừa vô tới miệng thì lập tức biến thành những hòn than rực lửa, không thể nào nuốt được.

 

Tôn giả Mục-Kiền-Liên bèn cầu xin Đức Phật cứu giúp. Đức Phật dạy Ngài nên thiết cơm chay cúng dường mười phương Tự-tứ tăng (Tự tứ là ngày cuối cùng của mùa Kiết-hạ An-cư, nghi thức đối trước đại chúng mà sám hối của Tăng- đoàn). Vì các vị ấy đức hạnh cao cả, có sức oai thần có thể khiến cho cha mẹ đời hiện tại và cha mẹ cùng thân thích quyến thuộc cả bảy đời trước của thí chủ đều được thoát khỏi ba đường ác.

 

Nếu quý vị tự cảm thấy mình tánh tình quá nóng nảy, “lửa vô-minh” quá mãnh liệt, thì phải biết rằng đó là do cha mẹ, tổ tiên đời quá khứ của quý vị chưa được thoát khỏi khổ não và chưa đạt được vui nên suốt ngày họ cứ giúp quý vị nổi nóng, xúi giục quý vị tạo tội lỗi, để quý vị sớm đến đoàn tụ với họ hơn. Vậy, nếu quý vị cảm thấy như thế, thì phải nhân ngày này mà tạo công đức để siêu độ họ, và khiến cho những kẻ đang ở trong cảnh khốn khó cũng được xa lìa ưu phiền khổ não, và tiêu trừ tội chướng.

 

Nếu chúng ta có thể cúng dường Tam-Bảo trong ngày này, thì công đức tạo được ấy sẽ thù thắng, lớn lao hơn trong ngày thường đến gấp trăm vạn lần. Trước kia, tại phương Tây rất hiếm khi có được đạo tràng tổ chức Pháp-hội Vu-lan này. Mỗi chúng ta đều nên vì cha mẹ, tổ tiên đời quá khứ của mình mà làm một người con cháu hiếu thuân!

Trở về trang nhà | Về đầu trang