Thông Báo

Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại

Vạn Phật Thánh Thành Tháng 5-7/1995  

 

 

Tháng

Month

 

Ngày

Date

 

Pháp Hội

 

 

Dharma Assembly

 

4-5

 

 

17/4

11/5

 

 

Vạn Phật Bảo Sám

 

Ten Thousand Buddhas

Jeweled Repetance

 

5

 

07

 

Lễ Phật Đản

 

Celebration of Shakyamuni

Buddha’s Birthday

 

 

7

 

04

 

Pháp Hội Hộ Quốc, Tiêu Tai

 

Recitation for the Welfare

of the Nation

 

 

7

 

09 - 16

 

Quán Âm Thất

 

Gwan Yin Recitation Session

 

 

7

 

13

 

Pháp Hội Đặc Biệt

 

Special Celebration

 

 

7

 

16

 

Lễ Kỷ Niệm Ngày Bồ-tát Quán-Thế-Tâm Thành Đạo

 

Celebration of Gwan Yin

Bodhisattva’s Enlightenment

 

 

8

 

06

 

Lễ Vu-Lan

 

 

Celebration of Ullambana


Trở về trang nhà | Về đầu trang