Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại Vạn Phật Thánh Thành Tháng 3-5/1995

 

Tháng      Ngày                   Pháp Hội                                        Dharma Assembly

Month     Date

    3            08    Kỷ Niệm Ngày Ðức Phật Thích Ca     Shakyamuni Buddha's Leaving

                          Xuất Gia                                               Home Day

 

 

   3        12-18    Quán Âm Thất                                     Quan Yin Recitation Session

 

   3           13      Kỷ Niệm Ngày Ðức Phật Thích Ca     Shakyamuni Buddha's Nirvana

 

                          Nhập Niết Bàn                                     Day

 

 

   3           19      Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm              Celebration of Guan Yin

 

                                                                                      Bodhisattva's Birthday

 

  4-5      17/4-     Vạn Phật Bảo Sám                            Ten Thousand Buddhas Jeweled 

 

             11/5                                                                  Repentance

 

 

  5          07         Lễ Phật Ðản                                       Celebration of Shakyamuni

 

                                                                                      Buddha's Birthday

                                      


Trở về trang nhà | Về đầu trang