Danh Từ Phật Học

A-La-Hán

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật

 

"A-la-hán" vốn là tiếng phạn, Arhat, và bao hàm ba ý nghĩa:

 

1.Sát tặc (giết giặc). Bậc A-la-hán rất lợi hại, hễ chỗ  nào có giặc cướp thì các ngài liền tìm đến tận nơi để tiêu diệt bọn chúng. Song, như vậy là các ngài phạm giới sao? Không! Bởi vì bọn giặc mà các ngài tìm giết không phải là những tên giặc cướp ở ngoài, mà chính là đám giặc phiền não ở bên trong!

 

Tại sao lại có bọn giặc ở bên ngoài? Là vì có bọn giặc phiền não, có bọn giặc tham sân si chực sẵn ở bên trong! Tâm tham lam là một tên giặc, tâm sân hận là một tên giặc và tâm si mê cũng là một tên giặc, và đây là những tên giặc cần phải bị tiêu diệt!

 

2. Ứng cúng. "Ứng cúng" nghĩa là xứng đáng để nhận lãnh sự cúng dường của trời và người. Bậc A-la-hán chứng được quả vị chính là đấng Thánh-nhân đã khai ngộ; nếu biết cúng dường cho bậc A-la-hán thì sẽ được vô lượng vô biên phước báo, không có cách gì tính đếm cho xuể!

 

Tỳ-khưu là nhân mà A-la-hán là quả. Làm Tỳ-khưu tức là gieo cái nhân thành A-la-hán, và thành A-la-hán là kết quả do đã làm Tỳ-khưu. Do đó, khi ở nhân-địa, thầy Tỳ-khưu trồng nhân là "Phá ác" thì sẽ là "Ứng cúng," và nhân là "Bố ma" thì quả sẽ là "Vô sanh."

 

3.Vô sanh. "Vô sanh" tức là "liễu sanh tử," nghĩa là chấm dứt sự sanh tử, không còn cái khổ của sự sanh ra và chết đi nữa. Tuy nhiên, sự sanh tử mà bậc A-la-hán kết thúc được là Phân-đoạn Sanh-tử, còn Biết-dị Sanh-tử thì Ngài vẫn chưa kết thúc được; do đó Ngài chỉ thành A-la-hán mà thôi !

 

Các bạn tu Giới tức là làm cho sở học về Ðạo-hạnh được thành tựu. Các bạn "tiến, chỉ thanh tịnh" (nghĩa là dù tiến hay dừng, dù làm hay không làm gì cả, lúc nào mình cũng giữ được sự thanh tịnh) tức là làm cho sở học về Ðịnh được thành tựu. Và, các bạn tu bốn đạo hạnh chân chánh (Tứ Diệu Ðế--Khổ, Tập, Diệt, Ðạo), tức là làm cho sở học về Huệ được thành tựu. Khi việc tu tập về Giới, Ðịnh, Huệ được viên mãn thì Tham, Sân, Si cũng bị diệt trừ. Diệt trừ Tham, Sân, Si xong rồi thì chứng được quả vị A-la-hán.

 

Quả vị A-la-hán có tất cả bốn bậc; đó là sơ quả A-la-hán, Nhị quả A-la-hán, Tam quả A-la-hán và Tứ quả A-la-hán. Phải chứng được Tứ quả A-la-hán thì mới chính thức "liễu sanh tử ( mới thật sự kết thúc vòng sanh tử).

 

Hiện nay, tại nước Mỹ, tôi muốn đào tạo nên những vị Phật sống, Bồ-tát sống, và A-la-hán sống. Người nào có thể cắt đứt được ái dục thì người ấy sẽ có phần. Còn đối với những kẻ không thể cắt đứt được ái dục thì chẳng có chút triển vọng nào cả, và tôi cũng hết cách, không thể giúp đỡ gì được ! Cho nên, "nhất thiết duy tâm tạo," tất cả đều tùy thuộc vào con đường mà tâm trí các bạn muốn hướng tới !

 

Người tu Ðạo cần phải có chí khí "đầu đội trời, chân đạp đất" và phải mang một quyết tâm như "chém đinh, chặc sắt"; có như thế mới tu Ðạo được !

Trở về trang nhà | Về đầu trang