THÔNG BÁO 

Lịch Trình Các Dịp Lễ, Phật Thất & Thiền Thất Tại

Vạn Phật Thánh Thành Trong Năm 1995

 

Tháng

Month

Ngày

Date

Pháp Hội

Dharma Assembly

 

12/1994-01/1995

26/12-06/01

Thiền Thất (3 tuần)

Chan Meditation Session

(3 weeks)

01

28-30

Thiền Phật Sám

One Thousand Buddhas Repentance

01

31

Vía Bồ Tát Di Lặc

Tết Nguyên Đán

Pháp Hội Tiêu Tai, Hộ Quốc

Maitreya Bodhisattva’s Birthday

Lunar New Year

New Year Mantra Recitation

03

12-18

Quán Âm Thất

Guan Yin Recitation Session

03

19

 

Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Celebration of Guan Yin   Bodhisattva’s Birthday

04

15

Kỷ Niệm Sinh Nhật của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Venerable Master Hua’s Birthday

04-05

17/4-11/5

Vạn Phật Bảo Sám

Ten Thousand Buddhas Jeweled Repentance

05

07

Lễ Phật Đản

Celebration of Shakyamuni Buddha’s birthday

07

04

Pháp Hội Tiêu Tai, Hộ Quốc

Recitation for the Welfare of the Nation

07

09-15

Quán Âm Thất

Gwan Yin Recitation Session

07

13

Pháp Hội Đặc Biệt

Special Ceremony

07

16

Lễ Kỷ Niệm Ngày Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo

Celebration of Gwan Yin Bodhisattva’s Enlightenment

08

06

Pháp Hội Vu Lan Bồn

Celebration of Ullambana

08

20

Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng

Celebration of Earth Store Bodhisattva’s Birthday

08

20-26

Địa Tạng Thất

Earth Store Recitation Session

09

22-24

Tam Đàn Đại Giới

Transmission of the Three Platforms of Precepts

09

25/9-1/10

Pháp Hội Thủy Lục-Không

Water-Land-Air Ceremony

10

07

Hội Nghị Tôn Giáo Thề Giới

World Religions Conference

11

5

Lễ Kỷ Niệm Ngày Bố Tát Quan Thế Âm Xuất Gia

Celebration of Gwan Yin Bodhisattva’s Leaving Home Day

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang