Tôn-giả Mục-Kiền-Liên

amitabha-lotus.gif (3470 bytes)

Khi Tôn-giả Mục-Kiền-Liên chứng được quả vị A-la-hán , đắc được sáu phép thần thông , Ngài liền dùng Thiên-nhãn-thông quán sát khắp nơi để tìm kiếm cha mẹ . Ngài thấy mẹ mình đang làm thân ngạ quỷ (quỷ đói) , chịu đói khát , khổ sở trong địa ngục ! Vì sao thân mẫu Ngài bị đọa địa ngục ? Bởi vì lúc còn sống , bà chẳng những không kính tin mà còn hủy báng Tam-Bảo nữa ! Thêm vào đó , bà lại thích ăn cá , và vì thế sát sanh rất nhiều . Cho nên , sau khi chết , bà liền bị đọa vào địa ngục .

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên thấy mẹ tiều tụy , đói khát , nên mang cơm đến dâng cho mẹ . Bà vội đỡ lấy chén và bốc ăn , nhưng vì nghiệp chướng quá nặng nề , nên cơm chưa vào miệng đã biến thành than đỏ , khiến bà không ăn được ! Bấy giờ , mặc dù là bậc Thần-thông Đệ Nhất trong hàng đệ tử của Đức Phật , Tôn-giả Mục-Kiền-Liên không có cách nào làm cho cơm đừng biến thành than đỏ . Vì thế , Ngài bèn cầu xin Đức Phật cứu giúp . 

Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã dạy Tôn-giả Mục-Kiền-Liên thiết cúng Vu-lan-bồn để  cứu mẹ Ngài . Vu-lan-bồn là tiếng Phạn , dịch sang chữ Hán là giải thoát đảo huyền ; nghĩa là giải cứu nạn bị treo ngược (những kẻ bị đọa xuống địa ngục làm thân ngạ quỷ thì cũng giống như bị treo ngược lên). Đức Phật dạy Tôn-giả Mục-Kiền-Liên rằng đến ngày rằm tháng 7 âm lịch , là ngày Phật hoan-hỷ và cũng là ngày tự-tứ của chư tăng , Ngài hãy mang món ăn , thức uống đến cúng dường chư thánh-tăng khắp mười phương , thì sẽ có thể cứu được mẹ Ngài . 

Tôn-giả Mục-Kiền-Liên bèn làm đúng lời Phật dạy . Qủa nhiên mẹ Ngài liền được siêu độ , thoát khỏi thân ngạ quỷ , vãng sanh lên cõi trời . Hôm đó , không những chỉ riêng một mình thân mẫu ngài Mục-Kiền-Liên , mà tất cả ngạ quỷ trong địa ngục nhờ công đức ấy cũng đều được xa lìa cảnh khổ , hưởng sự an lành . 

Sau đó , Đức Phật dạy rằng : ‘Đến ngày rằm tháng bảy mỗi năm , các con hãy luôn luôn hiếu thảo tưởng nhớ đến cha mẹ trong đời này và cha mẹ trong bảy đời trước , vì họ mà bày lễ Vu-lan-bồn , cúng dường chư Phật và tăng chúng , để báo đáp công ơn nuôi dưỡng và lòng thương yêu của (cha mẹ) họ”. Các đấng sanh thành .   


Trở về trang nhà | Về đầu trang