Phật Học Vấn Đáp

amitabha-lotus.gif (3470 bytes)

                                                                                                                                                           

Hỏi: Kính xin Hòa-Thượng dạy cho chúng con biết cách nào quan trọng hơn: Học Phật Pháp thì nên ở nhà cả ngày , nên đến chùa lễ Phật , niệm Phật để có được cảm ứng từ Phật Bồ-Tát và được vãng sanh nơi Thế Giới Cực Lạc , hay là nên áp dụng Phật Pháp trong sinh hoạt hằng ngày?                                                                                                                                                                                           Đáp: Nên áp dụng trong sinh hoạt thường ngày! Nhưng phải dùng Pháp thanh tịnh , không phải Pháp ô nhiễm . Nếu quý vị có một cuộc sống bình thường , thanh tịnh , không vọng tưởng hay dục niệm , đó chính là Phật Pháp trong đời sống . Nếu hàng ngày quý vị lễ Phật , niệm Phật , và cầu vãng sanh nơi Thế Giới Cực Lạc , nhưng quý vị gặp ai cũng nóng giận và gây gỗ với họ , thì lễ lạy đều vô dụng cả . Với những hành vi đó , quý vị có niệm Phật cũng không được vãng sanh về Tây-Phương , có lễ Phật cũng không được vãng sanh về Đông-Phương , bởi vì tánh nóng nảy đã giữ quý vị lại và sự vô minh đã trói chặt quý vị . Qúy vị nên trừ bỏ thói hư tật xấu , vô minh , phiền não , và tập khí của mình . 

Hỏi: Kính thưa Hòa-Thượng , chúng con nên làm thế nào để ở trong lục trần mà vẫn giữ được tâm không bị lay chuyển? Bởi người tại gia thường gặp nhiều sự khuyến dụ trong xã hội , chúng con nên thực hành Pháp môn nào cho thích hợp? 

Đáp: Pháp môn ấy chính là tự quý vị phải có chí khí , phải có khí phách để đương đầu với sự việc . Tôi nói không bị ngoại cảnh khuyến dụ , nghĩa là cho dù có chuyện gì xảy đến đi nữa , mình cũng không bị động tâm . Đây không phải là một pháp môn đặc biệt nào cả , vì không có một bài chú nào làm cho quý vị không bị cảnh giới bên ngoài lay chuyển , và cũng không có một bộ kinh nào dạy quý vị cách khóa lại tâm phóng túng (nghĩ ngợi mông lung) của mình . Tự quý vị phải hạ công phu , phải lập chí khí . ‘Vạn Pháp duy tâm tạo”; tất cả các Pháp đều do tâm mình tạo ra , nếu trong tâm quý vị không muốn bị cảnh giới lay chuyển , thì không ai có thể lay chuyển quý vị được!

Hỏi: Kính thưa Hòa-Thượng , con cảm thấy mình có Ngã tướng rất nặng , Ngã chấp rất nhiều , vậy con nên làm thế nào để thật sự được Vô ngã ? 

Đáp: Muốn được Vô ngã , (không có cái ta) , thì trước hết phải vô nhân , (không có người) thì tự nhiên là vô ngã vậy. Không những vô nhân , vô ngã , mà còn phải vô chúng sanh vô thọ giả nữa . Phải biết cái ‘Ngã” là một danh từ giả (không thật) , người (nhân) cũng là một danh từ giả . Chúng sanh , thọ giả đều là những danh từ giả cả . Cho nên đừng để cho những danh từ giả này làm mê hoặc . Cái Ngã thật sự không phải là những danh từ này , mà nó chính là ‘Phật tánh vốn sẵn có” của chúng  ta . Qúy vị tại sao lại quên hẳn đi Phật tánh sẵn có của mình , mà chỉ nhớ cái ngã không thật , cái danh không thật , và cái nghĩa không thật của thế gian ? Nếu quý vị nhận thức được cái Thật , thì cái Ngã không thật tự nhiên không còn nữa . Qúy vị tuy rất thông minh , nhưng nếu quý vị có thể quên đi cái Ngã không thật này để tìm ra được cái Thật , thì đó mới thật sự là thông minh!     


Trở về trang nhà | Về đầu trang