Thơ

Chiến Tranh

 

Ngàn năm oán hận ngập nồi canh,

Oán sâu như biển hận khó tan,

Nếu biết vì sao có chiến tranh,

Hãy nghe lò thịt, lúc nữa đêm.

 

Nguyên Vân Thiền Sư

 

Return to homepage | Top of page