Để Bạn Suy Gẫm …

 

Vương Phụng Nghi

 

 

Đi đây đi đó thuyết pháp, hoằng đạo thì phải lấy việc hiến thân, hy sinh mạng mình vì đạo làm nguyên tắc.  Sự hiểu biết giáo pháp chỉ là Lý.  Đem sự hiểu biết ấy thực hành thì mới gọi là Đạo.  Giảng Đạo cho chân thật thì mới thức tỉnh được người nghe.  Hành Đạo cho chân thật thì mới cảm hóa sửa đổi được kẻ khác.  Đạo có thể dưỡng tâm.  Đức thì dưỡng tánh.  Nếu bạn không có công đức chân thật, thì bạn không có khả năng cảm hóa người khác.  Kẻ không thực hành dù có giảng hay đến độ trời phải mưa hoa, người nghe sẽ vẫn không tin tưởng, còn sanh phỉ báng.  Kẻ có thật hành, dù nói lời thô sơ, người nghe vẫn cảm thấy có đạo lý, lòng vui tin phục.

 

Trở về trang nhà | Về đầu trang