Thơ

BĂNG – NƯỚC

Hàn Sơn * 

 

Dục thức sanh tử ví 

Thả tương băng thủy tỷ 

Thủy kết tức thành băng

Băng tiêu phải thành thủy

Kỷ tử tất ưng sinh 

Xuất sinh hoàn phục tử

Băng thủy tất tương thương

Sinh tử hoàn song mỹ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dịch :

Muốn hiểu dụ sanh tử 

Đem băng – nước ra so : 

Nước đông đặc thành băng

Băng tan biến thành nước . 

Hễ chết thì phải sinh

Sinh ra rồi lại chết

Băng – nước không tổn hại

Sinh tử đẹp hai đằng .

Diễn nghĩa :  Sinh và tử : bản thể của chúng là một mà biểu hiện thì sai biệt. Ví  như băng và nước cùng bản tánh mà biểu hiện trạng thái bất đồng : băng cứng , nước mềm . Sinh và tử , rốt ráo cũng chỉ là một thứ , song khác trạng thái . Hễ có sinh ra thì phải chết .Hễ chết rồi , ắt phải tái sinh . Do đó sinh và tử bình đẳng . Người tu đạo , vì vậy , không tham sinh , không sợ chết , cũng không ghét bỏ hay nhàm chán hay đắm đuối chấp trước vào mọi hiện tượng trong sinh tử , do đó vượt thoát sinh tử , lại độ chúng sinh siêu xuất sinh tử - mà chẳng cần hủy phá mọi sự trong sinh tử : đấy là hạnh Bồ Tát.

* Hàn Sơn  - sư sống vào đời  Đường , tương truyền là hóa thân của đức Văn Thù , thường cùng với Thập Đắc (Phổ Hiền Bồ Tát hóa thân ) thổi lửa , chẻ củi , quét dọn nhà bếp ở chùa Quốc Thanh .

 

Return to homepage | Top of page