THÔNG BÁO

 

- Bồ Ðề Hải xuất bản hai tháng một lần. Nếu quý vị muốn nhận bản tin hay muốn hỏi hoặc có đề nghị gì, xin hoan hỷ liên lạc Vạn Phật Thành.

 

* Từ khi sang Mỹ, Lão Hòa Thượng không ngừng chuyển Pháp Luân, giảng giải rất nhiều Kinh Luận Ðại Thừa Phật Giáo. Chúng tôi có ý nguyện dịch sang Việt Ngữ vì nhận thấy rằng kinh tiếng Việt có nhiều, nhưng được chú giải thì không có bao nhiêu. Rất mong các vị đạo hữu, các Thiện Tri Thức phát tâm cùng tâm cùng nhau phiên dịch! Vừa lợi mình lợi người, vừa hoằng dương Phật Pháp, vừa tịnh hóa nhân tâm. Nguyện cùng nhau chia sẻ sứ mạng của người con Phật. Mọi chi tiết xin liên lạc về Vạn Phật Thành hay

                            

                                 The International Translation Institute

                                           1777 Murchison Drive ,

                                       Burlingame , CA 954010 – 4504

                                  Tel: (415) 692-5912 Fax: (415) 692-3017

 

*  Mỗi chủ nhật Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng "Thủy Kính Hồi Thiên Lục" (Water Mirror reflecting Heaven)" tại Học Viện Dịch Kinh Quốc Tế (International Translation Institution) bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng (đều có dịch sang Việt ngữ).  

Chiều từ 1 giờ đến 3 giờ sẽ có buổi thuyết pháp bằng tiếng Việt.  

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

          - Sư Cô Hằng Cơ (415) 421-6117

          - Bà Ngộ Ðạo (510) 886-4612

          - Bà Nguyệt (408) 256-4561

*  Bốn ngày Thanksgiving Mini - Thiền Thất từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11/92 dành riêng cho Thiền sinh mới thực tập thiền; đây cũng là cơ hội rất quý để chuẩn bị cho 7 ngày Phật Thất và 3 tuần Thiền Thất (bắt đầu từ ngày 19/12/92 suốt đến ngày 21/1/93). Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Vạn Phật Thành.


Trở về trang nhà | Về đầu trang