Học Phật Vấn Đáp

(Trích Từ Xuân Nhật Liên Hoa của HT Tuyên Hóa)

 

Hỏi: Thế nào là Phật Pháp?  

Ðáp: Phật Pháp tức là thế gian pháp, nhưng là thứ pháp người đời không muốn thực hành. Người đời suốt ngày bận rộn, lục đục, bôn ba, nếu nguyên do chẳng phải là lòng ích kỷ thì cũng là vì muốn bảo toàn sanh mạng, tài sản, cuộc sống. Phật Pháp không vì ích kỷ riêng tư mà hoàn toàn vì công ích, lợi lạc thế nhân. Vì vậy người học Phật Pháp thì làm gì, nói gì cũng vì người khác. Phải coi nhẹ chính mình, quên mình vì người, và không làm ai sanh phiền não khổ đau. Ðó chính là Phật Pháp.

 

Hỏi: Phật Pháp không rời thế gian pháp, Làm sao áp dụng phật Pháp vào đời sống hằng ngày một cách viên mãn nhất?  

Ðáp:     Ðừng tranh giành,

             Ðừng tham lam,

             Ðừng truy cầu,

             Ðừng ích kỷ,

             Ðừng tự lợi,

             Ðừng dối trá.

 

Hỏi: "Sắc tức thị không . Không tức thị sắc." Chúng tôi không hiểu đặng xin Hòa Thượng chỉ điểm phá mê.  

Ðáp: Sanh cũng ở nơi sắc Chết cũng nơi sắc*. Chỉ có vậy thôi. Nếu bạn không nhìn thông, thấy suốt thì bạn cũng sẽ sinh nơi sắc, rồi chết cũng nơi sắc.

 

Hỏi: Thế nào là vô minh?  

Ðáp: Nói giản dị là hắm ám, chẳng hiểu biết. Bởi chẳng hiểu biết chân lý, do đó khóa

chặt cửa lòng lại, chẳng có cách chi đặng ngộ!

 

Hỏi: Thế nào là Chánh Pháp trụ thế? 

Ðáp: Bạn chân thật tu hành không ham hư danh, không thích tài lợi, chẳng mong cúng dường. Như vậy tức là Chánh Pháp trụ thế.

 

Hỏi: Phật tánh xưa nay gốc thanh tịnh, vậy vô minh tư đâu ra?  

Ðáp: Vô minh tức là do ái tình mà ra. Vô mình tức là tên khác của ngu si.

 

Hỏi: Khổng tử có 3 ngàn học trò, trong đó có 72 vị thông suốt lục nghệ. Trong xã hội hiện tại, thế nào mới đáng gọi là một người hoàn toàn?  

Ðáp:  "Có đức mới có phú quý thật.

            Không đức là thứ nghèo hèn."  

Nền tảng của người toàn thiện là do thực hành ngũ giới: không sát, không trộm, không tà dâm, không nói dối, không rượu chè.

 

Hỏi: Trong nhà chỉ có một người học Phật Pháp, làm sao trừ đặng chướng ngại khiến toàn gia theo, bà con họ hàng đều được đặng hưởng pháp ích?  

Ðáp: Bạn cứ kiền thành tu hành thì tự nhiên mọi người sẽ cảm động tin theo

_____________

*Sắc ở đây có nghĩa là sắc dục, sắc đẹp, hình sắc.

 


Trở về trang nhà | Về đầu trang