THÔNG BÁO

 

Bồ Đề Hải xuất bản hai tháng một lần. Nếu quý vị muốn nhận bản tin hay muốn hỏi hoặc có đề nghị gì, xin hoan hỷ liên lạc Vạn Phật Thành.  

Từ khi sang Mỹ, Lão Hòa Thượng không ngừng chuyển Pháp Luân, giảng giải rất nhiều Kinh Luận Đại Thừa Phật Giáo. Chúng tôi có ý nguyện dịch sang Việt Ngữ vì nhận thấy rằng kinh tiếng Việt có nhiều, nhưng được chú giải thì không có bao nhiêu. Rất mong các vị đạo hữu, các Thiện Tri Thức phát tâm cùng nhau phiên dịch! Vừa lợi mình lợi người, vừa hoằng dương Phật Pháp, vừa tịnh hóa nhân tâm. Nguyện cùng nhau chia sẻ sứ mạng của người con Phật. Mọi chi tiết xin liên lạc về Vạn Phật Thành hay  

The International Translation Insitue

1777 Murchison Drive ,

Burlingame , CA 954010 - 4504

Tel: (415) 692-5912  Fax: (415) 692-3017  

Mỗi chủ nhật Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng “Thủy Kính Hồi Thiên Lục (Water Mirror reflecting Heaven)” tại Học Viện Dịch Kinh Quốc Tế (International Translation Institution) bắt đầu từ 8h30 đến 11h sáng (đều có dịch sang Việt ngữ).  

Chiều từ 1h đến 3h sẽ có buổi thuyết pháp bằng tiếng Việt do Thầy Hằng Lý và Hằng Đạt chủ giảng.  

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

-          Sư Cô Hằng Cơ (415) 421-6117

-          Bác Ngộ Đạo (510) 886-4612

-          Bác Nguyệt (408) 258-4561

 

Tam Đàn Đại Giới lần thứ bảy từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9 (tức ngày 14 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 A.L). Vào ngày 16 tháng 9, chùa đồng thời truyền Bồ Tát giới và Ngũ Giới cho chúng cư sĩ.  

Quán Âm Thất từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 10: Bảy ngày tụng kinh Phổ Môn và trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trở về trang nhà | Về đầu trang