HỌC PHẬT VẦN ĐÁP

 

Hỏi: Là cha mẹ, làm sao tôi có thể dạy con hiểu rõ giá trị của việc trì giữ ngũ giới?

 

Đáp: Phương pháp tốt nhất là tự chính mình phải giữ giới trước. Trẻ em bằng cách bắt chước; khi chúng thấy cha mẹ hoan hỷ trì giới, vui vẻ sống theo khuôn khổ của giới luật, tự nhiên chúng sẽ không hoài nghi giá trị của sự giữ giới. Còn một biện pháp rất hay nữa là đọc những tiểu sử của các vị Cao Tăng Đại Đức, các vị Cư Sĩ có đạo đức cho chúng nghe. Những câu chuyện về các vị đức trọng huệ cao, những bậc hiền nhân, quân tử do khéo giữ giới mà được đại phước báo, sẽ gây một ấn tượng sâu xa nơi tâm thức của trẻ con. Mai sau lúc trưởng thành, con em sẽ nương theo gương đạo hạnh ấy làm chỉ nam trong việc xử thế và phán đoán tuyển chọn quyết định.

 

Hỏi: Nếu con không hiếu thảo, cha mẹ làm cách nào để khuyên nó, dạy nó khởi tánh hiếu thảo.

 

Đáp: Cha mẹ cần phải “cầu chư kỷ” nghĩa là cần phải tìm câu trả lời nơi chính mình. Trước tự mình phải hiếu thảo với cha mẹ. “Ngôn giáo bất như thân giáo”. Lời dạy không bằng làm gương, khi con cái các bạn thấy các bạn có hiếu với ông bà nội ngoại chúng, thấy các bạn một mực ái kính, hòa nhã nhẫn nại, chăm lo cho ông cụ bà cụ, tự nhiên chúng sẽ làm theo. Nhưng ngược lại, quý vị đối với chính cha mẹ mình mà thô lỗ, dữ dằn hoặc cống cao ngã mạn, hay không nhẫn nhục, thường nổi giận, hoặc tống cha mẹ vào nhà Dưỡng Lão ở tức đứa con sẽ bắt chước học theo những hành vi ấy, lấy đó làm khuôn mẫu. Khi ngôn và hạnh không đi đôi thì bất luận cha mẹ nói cách nào cũng không thể cải đổi ấn tượng bất hiếu nơi con cái mà mình bậc làm cha mẹ và mô phạm đã gieo rắc vào đầu chúng.

 

Hỏi: Mục đích chính (chủ yếu) của tọa thiền là gì?

 

Đáp: Tọa thiền có lợi ích về mọi phương diện trong đời sống. Bất luận là đi học, làm việc, buôn bán hay dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp, ngồi thiền hằng ngày sẽ giúp bạn có định lực hơn, giảm thiểu sự căng thẳng thần kinh (stress), và làm cho thân thể kiện khang thêm. Nếu muốn có trí huệ chân chánh và cứu cánh giải thoát, bạn cần phải trải qua một thời gian hành thiền đều đặn rất lâu, và nếu giữ sự hành trì được hằng thường thì mới có thể thật sự tới được chỗ liễu sanh thoát tử.

Return to homepage | Top of page