THÔNG BÁO   

Đi Giới Đàn Lần Thứ 7  

Đ duy trì Phật chủng hưng vượng, để tiếp tục Phật huệ mạng, để hoằng dương Như lai giới pháp, và để tịnh hóa lòng người hướng thiện, Pháp Giới Phật Giáo Tổng Hội Vạn Phật Thánh Thành sẽ truyền thọ Tam Đàn Đại Giới từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, 1992 tức nhằm ngày 14 đến ngày 20 tháng 8 A.L) .

- Ngày 10/9 Sa Di (Ni) Giới Đàn

-  Ngày 13/9 Tỳ Kheo (Ni) Giới Đàn

- Ngày 16/9 Bồ Tát Giới Đàn

Vào cùng ngày 16 tháng 9 , Vạn Phật Thành sẽ truyền Bồ Tát Giới và Ngũ Giới cho Cư Sĩ. 

Mọi chi tiết xin liên lạc  Vạn Phật Thành. Đặc biệt Tăng Ni muốn thọ Cụ Túc Giới, nên gới application form về địa chỉ dưới trước ngày 20 tháng 6, và cần phải có mặt tại Vạn Phật Thành trước ngày 1 tháng 7, 1992.

 

Dharma Real Buddhist Association

1777 Murchison Dr.

Burlingame, CA. 94010 - 4504

Tel. (415) 692-5912


Trở về trang nhà | Về đầu trang