Hám Sơn Đại Sư

Pháp Ngữ 1  

Kệ Khai Thị Niệm Phật

 

Vì siêu sanh tử niệm Phật danh

Trước cần rõ thấu sanh tử tâm

Si, Ái: gốc nguồn chuỗi tử sanh,

Gốc mà không chặt: khó tự do.

Si, Ái: cũng là tâm niệm Phật,

Dùng tâm niệm Phật đoạn si, ái,

Niệm, Niệm: si, ái cắt lìa đặng

Tâm, Tâm: Di Đà hiện toàn thân.

Chính đây mới là chân tinh tấn,

Mỗi niệm chớ để tạm lãng quên,

Tịnh độ vốn tại miền tịnh tâm

Nào do hướng ngoại, chỗ khác tầm.


Trở về trang nhà | Về đầu trang