@

ĐẠI PHÁP HỘI

TIÊU TRỪ TAI ƯƠNG HỘ VỆ THẾ GIAN SIÊU ĐỘ CHÚNG SANH TRONG THỦY, LỤC, KHÔNG

 

Lịch sử: Thủy Lục Pháp Hội gọi đủ là Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Phổ Độ Đại Tế Thắng Hội, khởi nguyên là do Lương Võ Đế (công nguyên năm 505). Vua nằm mộng thấy một vị Thần Tăng bảo rằng: Bốn loại chúng sanh trong lục đạo chịu vô lượng khổ; tại sao không làm đại tế cứu hết quần sanh?

 

Lương Võ Đế bèn ngày đêm sưu tầm kinh điển, đến khi gặp một kinh đề cập đến Ngài A Nan Tôn Giả vì Diện Nhiên Quý Vương làm lễ thí thực cho quỷ thần trong ba cõi, để chúng được ly khổ và sung mãn cam lồ Pháp vị. Dựa vào đoạn kinh trên, Lương Võ Đế, Chí Công Đại Sư và chư Tăng đương thời chế thành văn nghĩa và được thực hành tại chùa Kim Sơn, tỉnh Trấn Giang. Lễ đại tế này được truyền qua các triều: Đường, Tống, Nguyên và Minh (từ thế kỷ 8 đến thế kỷ thứ 12) và trở thành pháp hội chính yếu siêu độ vong linh, nhất là cho những người chết bởi chiến tranh.

 

Mục đích:       Cầu cho thế giới hòa bình yên ổn, người dân an lành. Đồng thời siêu độ tất cả oan hồn chiến sĩ trận vọng ở mọi nơi, mọi nước, siêu độ mọi sinh linh ở nơi cõi hư không, cõi nước và cõi đất liền: tất cả oan hồn chết vì tai nạn, những cô hồn chẳng đặng cúng tế, những vong linh vất vưởng. Mong nhờ sức Tam Bảo, những vong hồn ấy sẽ thoát khỏi trầm luân, sinh về chốn an lạc.

 

Địa Điểm:       Vạn Phật Thánh Thành

                        2001 Talmage Road ,

                        Talmage , CA 95481-0217

                        Tel: (707) 462-0939

 

Thời gian:      Bắt đầu vào ngày 26/8/92

                        Chấm dứt vào ngày 6/9/92

 

Phương pháp: Chư Tăng Ni và thiện tín sẽ thí thực, tụng kinh, lễ sám, tác pháp, siêu độ, cầu nguyện. Pháp hội sẽ chia làm hai bộ phận.

 

1.      Nội Đàn: thống suốt mọi nghi quỹ của Pháp hội.

2.      Ngoài Đàn: phúng tụng, lễ lạy kinh sám như kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Dược Sư, Kim Cang, Lương Hoàng Sám

 

Tham Gia: Chư thiện tín Phật Tử có thể tham gia bằng cách ủng hộ tịnh tài để đạo tràng chuẩn bị hương hoa quả phẩm cúng đàng hằng ngày. Chư vị có thể đồng thời đứng ra làm Đàn chủ hay Đàn phó bảo hộ Nội Đàn và làm Trai chủ cúng dường các Ngoại đàn.

Trở về trang nhà