Bài Nói Chuyện Nhân Ngày

LỄ̃ TẮM PHẬT

 

Truyền thống Phật đản của Bắc Tông và Nam Tông không giống nhau. Bất cứ ngày nào nếu mình đem lòng kiền thành ghi nhớ, lễ lạy cung kính đức Phật thì ngày đó là Phật đản. Bởi vì pháp vốn không phải là định pháp (pháp cố định). Nếu ở chi tiết này mà nghiên cứu tìm tòi thì tới lúc đầu bạc, mắt hoa cũng không tìm ra lý do vì sao, chỉ phí thời giờ, đáng tiếc.

 

Thông thường người ta đối với Phật giáo cũng chấp trước lắm. Có người thì chấp trước vào Phật giáo Ấn Độ, có kẻ chấp trước vào Phật giáo Tích lan, hoặc Phật giáo Trung Hoa, hay Nhật BảnKVì có đủ thứ chấp trước và quan điểm, do đó hạn chế Phật giáo, làm đạo Phật có biến tế, có ngăn chia.

 

Kỳ thật Phật giáo thì vô lượng vô biên, chẳng có phạm vi cố định. Do đó tôi chủ trương không phân chia, giới hạn đạo Phật. Phải khiến thế giới hợp thành một nhà, đoàn kết nhất trí thì mới đúng. Tôi vẫn nói, Phật giáo mà tôi giảng không là Phật giáo Ấn Độ, cũng chẳng phải Trung Hoa mà là thứ đạo Phật hư không biến pháp giới. Nói cho rõ, đó là thứ đạo chẳng phân quốc tịch, chủng tộc, cũng chẳng có nhân ngã gì cả. Không những kẻ tin Phật là tín đồ của đạo mà kẻ chẳng tin cũng là tín đồ của Phật giáo. Tại sao? Vì đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng:

 

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh

đều có khả năng thành Phật

 

Đấy chứng minh rằng kẻ tin Phật hay không tin Phật đều là chúng sinh cả (và do đó đều sẽ thành Phật).

 

Có người nói: Tôi không phải là chúng sinh.

 

Vậy bạn là gì?

 

Có người nói: Tôi tên gọi là Trời, tôi là ông Trời.

Bạn nên biết: Trời cũng là một loại chúng sinh.

Có người nói: Tôi tên gọi là Địa, tôi là ông Đấ.t

Bạn nên hiểu: Đất cũng là một loại chúng sinh, chớ chẳng vượt ra ngoài vòng chúng sinh.

 

Tận hư không, biến pháp giới đều là chỗ chúng sinh cư ngụ. Ngoại trừ pháp giới của Phật, là pháp giới vượt ra ngoài chúng sinh, còn lại 9 pháp giới đều là Phật giáo cả, như vậy có gì là sai. Đây gọi là đại dụng của đạo Phật dạy rằng mọi chúng sinh đều có thể thành Phật. Tin hay không tin đạo Phật tương lai ai cũng thành Phật. Vì sao? Vì chẳng ai thoát ra ngoài vòng chúng sinh. Bây giờ không tin Phật, tương lai sẽ tin Phật. Đời này không tin Phật, đời sau sẽ tin Phật. Chung cuộc sẽ có ngày tin Phật. Do đó mọi chúng sinh đều là tín đồ Phật giáo. Hiện có tôn gáo không xét tới lý lẽ, chấp nhất nói rằng chỉ có một vị thần độc nhất vô nhị. Rằng thần làm chúa tể thế giới, sáng tạo thế giới, khống chế vũ trụ. Rằng con người chẳng có tư cách làm thần, mà chỉ làm nô lệ, chịu thần chi phối thôi. Lý luận như trên thì hoàn toàn tương phản với đạo Phật, bởi vì tông chỉ của đạo Phật là ai cũng có thể thành Phật. Những chúng sinh hiện tại đây, là cha mẹ của chúng ta trong quá khứ, và sẽ là chư Phật trong tương lai. Do đó hễ mình sân hận chúng sanh thì tức là sân hận cha mẹ và chư Phật, và trở nên kẻ đại nghịch, bất hiếu.

 

Vì thế mình nên từ bi, tôn trọn chúng sinh. Đối đãi với người, mình phải dùng tâm  thành giúp đỡ, chớ chẳng chướng ngại, chẳng đố kỵ. Đó là chỗ vĩ đại của Phật giáo.

 

Hôm nay các vị tới Vạn Phật Thành tham dự lễ tắm Phật, dù là kẻ tin Phật, chẳng tin Phật, tắm Phật hay chẳng tắm Phật tôi đều nhận các vị là tín đồ Phật giáo. Là tín đồ Công giáo, Thiên chúa, Do Thái giáo, Hồi giáo.v.v...Đều kể như là Phật giáo. Tuyệt đối chẳng để bạn ra ngoài Phật giáo. Mọi người đều trở thành người một nhà, không phân biệt bi thử gì cả.

 

Các bạn xem! Phật giáo thật vĩ đại thế đấy. Chẳng có ý tưởng bài xích bất kỳ tôn giáo nào cả.

 

Trở về trang nhà