Vạn Phật Bảo Sám

 

Cứ vào mùa xuân, hàng năm Vạn Phật Thành có tổ chức lạy sám Vạn Phật. Lễ sám căn cứ vào kinh Phật Thuyết Vạn Phật Danh. Kinh Hoa Nghiêm dạy:

 

Như Lai rất khó được thấy, nghe

Chúng sanh ức kiếp mới gặp đặng.

 

Thời Mạt Pháp, nghe được tên Phật, thấy được tượng Phật đã là nhân duyên thù thắng lắm. Nay nhờ sám Vạn Phật, chúng ta sẽ nghe, sẽ đọc tụng, lễ lạy, cúng dường tán thán hơn mười ngàn đức Phật. Thật công hạnh nào thù thắng bằng! Đức Phật vốn luôn hiện tiền phóng quang gia bị cho chúng sanh. Chỉ bởi ta phiền não, ngu ám, chẳng thành tâm nên ta chẳng tiếp xúc được từ quang của Ngài. Do đó trọng tâm của sám Vạn Phật là để ta, với phương pháp lễ lạy chư Phật, chân thành sám hối với tự tâm và với Phật, mọi lỗi lầm, ác nghiệp đã tạo. Đức Thế Tôn dạy rằng hễ ai cung kính, thành tâm lễ Phật thì vô lượng tội nghiệp tức thời tiêu diệt, vô biên phước đức đồng thời cụ túc.

 

Lễ Vạn Phật Sám sẽ kéo dài từ 18/4 đến ngày 10 tháng 5, nhằm vào ngày Phật Đản.

 

Thời khóa tu sám sẽ rất tinh tấn và trang nghiêm theo đúng truyền thống do chư tổ đặt ra. Sám pháp bao quát cầu an, cầu siêu và hồi hướng.

 

Các vị đạo hữu có lòng tham dự Pháp Hội thù thắng này xin liên lạc với Vạn Phật Thành.

 


 

 

Trở về trang nhà - Return to homepage