Sinh Hoạt Thánh Thành Hằng Ngày

 

Sáng

 

3:30                  Thức dậy

4:00 íV 5:00       Công phu khuya

5:00 íV 7:00       Tịnh tọa / Lạy Đại Bi Sám

6:15 íV 6:45       Điểm tâm (dành cho cư sĩ)

7:00 íV 8:00       Tụng kinh Hoa Nghiêm

8:00 íV 10:45     Chấp tác / Học

11:00 íV 12:20   Cúng Ngọ & Thọ Trai

 

Chiều

 

1:00 íV 2;30      Lạy Đại Bi Sám

2:30 íV 5:00       Chấp tác / Học

5:15 íV 6:15       Tịnh tọa

6:30 íV 7:30       Công phu chiều

7:30 íV 9:00       Thính kinh

9:00 íV 9:30       Trì Lăng Nghiêm Tâm Chú và Hồi Hướng

9:30 íV 10:30     Tự tu

10:30 tối          Chỉ tịnh

 

Chương Trình Cuối Tuần

giống như hằng ngày, ngoại trừ:

 

8:00 íV 10:45     sáng Trì chú Lăng Nghiêm

2:30 íV 5:00       chiều Trì chú Đại Bi

7:30 íV 9:00 tối Đề tài thuyết giảng như sau:

Thứ sáu:          - Phẩm Minh Pháp (Kinh Hoa Nghiêm).

                        Hòa Thượng Tuyên Hóa

Thứ bảy:          - Đại Cương Kiến Trúc Tàu

                        Gs. Trương Ngự Hoán

                        Viện Đại Học Bắc Kinh

Chủ nhật:        - Lục Tổ Đàn Kinh

                        Pháp Sư Hằng Quý

 

 

Trở về trang nhà - Return to homepage