Khai Thị

ngày 27 tháng 3 tại Vạn Phật Điện

 

Thế gian, vạn sự vạn vật đều thuyết pháp cho mình nghe. Loài hữu tình thuyết pháp. Loài vô tình cũng thuyết pháp. Pháp mà chúng thuyết ra đều là pháp bất nhị. Hễ mình thấu suốt thì pháp gì cũng là pháp bất nhị. Hễ mình không hiểu, chẳng rõ thì pháp ấy là thứ thiên phù vạn biệt, vô lượng vô biên. Và do đó, học chúng không bao giờ học cho xong đặng. Chẳng phải rằng: ¡§Pháp môn vô lượng thệ nguyện học¡¨ sao! Song trong một đời này pháp môn thì thật quá nhiều, không thể kể xiết; càng học thì pháp càng nhiều thêm, càng học thì càng thấy học không cách chi hết nỗi. Phải biết:

 

Về nguồn, chẳng hai nẻo.

Phương tiện, lắm cửa vô.

 

Thật nhiều cửa phương tiện đấy, song le cửa nào cũng đưa mình tới pháp ¡§bất nhị¡¨. Pháp môn bất nhị này không phải dễ tu đâu. Bởi vì khi đi con đường này, mình sẽ gặp đủ mọi hoàn cảnh trái ngang, nghịch thuận, gian nan. Nếu mình có thể chấp nhận và nhẫn nại được mọi thử thách, vượt qua mọi cảnh giới thì ắt hẳn sẽ thành tựu. Hễ việc khó nhẫn mà mình có thể nhẫn được thì đó là tức là mình thấu hiểu Phập Pháp. Gặp chuyện khó nhẫn, mình chịu thua không nhịn được thì chẳng bước vô đặng ¡§cửa¡¨, chẳng vượt qua được thử thách, khảo nghiệm.

 

Kệ rằng:

 

Mọi sự là thử thách,

Xem anh làm gì nó!

Đụng chuyện mà chẳng ngờ, (là thử thách)

Phải từ đầu luyện lại! (công phu)¡¨

(còn tiếp)

 

Trở về trang nhà - Return to homepage