Quán Âm Thất Khai Thị

 Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đời xưa bên Tàu, tùng lâm có lệ đả thất để sách tấn người tu. Mục đích của đả thất là khiến người tu, nương nơi sự dẫn đạo của bậc Thầy cao minh và sự tinh tấn, oai lực của đại chúng, làm một bước nhảy đột phá (breakthrough) tiến thẳng vào mảnh đất của tự tâm, thể nhận lấy bản tính bất sanh bất diệt của chính mình. Những kẻ chín mùi cho bước nhảy ấy là kẻ dám buông bỏ hết vạn sự,vất sạch hết thị phi, nhân ngã, lợi hại tranh chấp, có không, ngon dở, đẹp xấu. Y chỉ một mực lắng lòng, tự tịnh, tự soi đến cực điểm. Đối với cuộc sống bậnn bịu xứ Mỹ nầy: vướng víu đủ chuyện-từ việc nhà đến việc người, việc đời, e thời gian để mình quay lại lắng lòng tự soi, tự lọc chắc ít ỏi lắm thay. Nếu vậy có lẽ đả thất là phương pháp thích hợp và hữu hiệu cho ta lắm: một cơ hội tốt để mình tự soi tự chiếu, nhận biết lại chính mình.  

Thất có hai loại: thiền thất và trì niệm thất. Hai bài khai thị dưới đây giảng về đả Quán Âm Thất, một loại trì niệm thất. Tất cả chúng ta, người chưa tu,mơi tu hay tu lâu, ai cũng có thể tham gia đả thất, bởi vì đả thất là: về lại chính mình.  

 

Dùng Sáu Căn Niệm Quán Âm

Niệm Quán Âm Nhiều Thêm: Vọng Tưởng Bớt It Đi

 

Trở về trang nhà - Return to homepage