Pháp Ngữ 1

 

Tâm thể như kính; vọng tưởng phan duyên như bóng trong kính, cũng tức là bụi bặm nơi chân tâm.

 

Kinh nói: Tưởng tướng là bụi.

                Thức tình là bặm.   

 

Hễ vọng tưởng tiêu dung thì bốn bể tự hiện. Ví như lau kính: bụi sạch thì sáng soi. Tâm pháp cũng thế. Chỉ khác là thói xấu (bụi bặm) mà ta tiêm nhiễm tích lũy từ bao kiếp quá kiên cố, rồi gốc ngã ái quá sâu dầy khó nhổ. May mà đời này mình nhờ vào trí Bát nhã sẵn có làm nhân huân tập ở trong tâm, rồi nhờ Thiện tri thức làm duyên khai phát ở bên ngoài. Song le, dù rõ được cõi lòng, phát tâm thú hướng tu hành, chí nguyện giải thoát, mình cần phải chặt đứt phăng gốc sanh tử trồng tử vô lượng kiếp đến nay. Phải một lần dứt sạch. Đó há phải là chuyện thường!

 

Không phải là kẻ mạnh phi thường gánh vác, một mình xách đao thẳng tới, thì thật khó lắm khó lắm! Người xưa mô tả rằng: Như một người địch lại vạn người, nào phải là lời hư dối.

 

Đại khái đời Mạt pháp, kẻ tu hành thì nhiều song đắc thọ dụng chân thật (kết quả) thì ít. Kẻ phí lực nhiều, kẻ đắc lực ít. Đó là vì sao?

 

Là vì không nắm ngay chóc chỗ hạ thủ công phu. Là vì cứ chạy theo tiếng, theo hình, theo tri giải, theo ngôn ngữ, rồi ôm cứng lấy thức, tình, đè nén lấy vọng tưởng; tức là làm cái công phu ngoài da, hư giả. Cứ chuyên đem lời huyền lẽ diệu của cổ nhân mà nhét đầy bụng, coi nó là pháp thật, rồi nhận lầm đó là cái mình hiểu mình chứng.

 

Ai ngờ chúng là thứ chẳng xài được. Là vì: “Y tha tác giải, tắc tự ngộ môn.” (Cho cái người hiểu là cái mình hiểu, thì cửa giác ngộ tự đóng chặt).

 

Nay muốn hạ thủ công phu, đầu tiên phải chặt tuyệt cái tri giải ấy, rồi từ nơi tâm niệm, từ mỗi cái móng tâm mà hạ thủ.

 

Phải tin nơi tự tâm vốn rỗng sạch: không dính một tơ hào, vốn tròn đầy bao trùm khắp Pháp giới. Nơi chân tâm nào có thân, tâm, thế giới, vọng tưởng, tình, lự. Ngay cả một niệm nào có hề sinh ra. Tất cả cảnh giới trước mắt đều là hư giả không thật, chúng đều là bóng hiện nơi tấm gương chân tâm.

                                               

(còn tiếp)

 

Trở về trang nhà - Return to homepage