Mưa Pháp

Đời nay, ai ai cũng nói đền niệm Phật cùng vãng sinh. Song le vãng sinh là việc đòi hỏi thành tâm, nỗ lực, và tinh cần. Do vậy thái độ tu hành thật quan trọng lắm thay. Bài kệ sau đây của Hòa Thượng Tuyên Hóa chỉ bày cho chúng ta bí quyết tu trì niệm Phật cầu vãng sinh.

 

Khuyến Tu Tịnh Độ Tụng

 

Khuyến Tu Tịnh Độ Tụng

Niệm Phật năng niệm vô gián đoạn,

Khẩu niệm Di-Đà đả thành phiến.

Tạp niệm bất khởi đắc tam-muội,

Vãng sinh Tịnh Độ định hữu phần.

Chung nhật yếm phiền Ta-Bà khổ,

Tái tương hồng trần tâm niệm đạm.

Cầu sinh Cực-Lạc ý niệm trọng,

Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm.

 

Tạm dịch:

 

Niệm Phật mà niệm không gián đoạn,

Miệng niệm Di-Đà lòng chuyên nhất,

Chẳng khởi tạp niệm đắc tam muội,

Chắc rằng cõi Tịnh có ngày về.

Trọn ngày nhàm chán cõi Tà Bà,

Lòng đối hồng trần thêm lạnh nhạt.

Cầu sanh Cực Lạc, ý sâu dầy,

Rũ sạch cấu nhơ, giữ trắng lòng.

 

           Hòa Thượng Tuyên Hóa

 


 

 

Trở về trang nhà - Return to homepage