Dùng Sáu Căn Niệm Quán Âm

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Khi niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý – mà niệm. Đem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Đức Quán Thế Âm. Đó là thâu nhiếp Sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

 

Nơi Viên Thông Chương của Ngài Đại Thế Chí dạy rằng: “Thâu nhiếp sáu căn, xâu kết không gián đoạn chuỗi niệm thanh tịnh thì sẽ đắc được Tam ma địa.Đây là phương pháp hay nhất .” Thật vậy đoạn kinh trên dạy mình đem sáu căn cột giữ vào một chỗ, không tán loạn bắt chúng phải phục tùng theo, nghe lời mình. Khi đó mình biến sáu tên giặc chịu phép nhu thuận, biết nghe lời, không còn dám tác quái nữa.

 

Vì sao khi niệm Quán Thế Âm mình chẳng chuyên nhất đặng? Là bởi vì mình không chịu thâu nhiếp, không chế ngự sáu tên giặc nầy. Rồi cứ để chúng tạo sóng tạo gió, dẫn khởi vọng tưởng cuồn cuộn nổi lên.

 

Khi đã cột giữ được sáu căn thì mình phải xâu hết không gián đoạn chuổi niệm thanh tịnh. Niệm thanh tịnh phải giữ nó liên tục sóng nước: sóng sau tiếp sóng trước không ngừng nghỉ vậy. Chuỗi niệm thanh tịnh tức là niệm Đức Quán Thế Âm. Mình phải niệm không gián đoạn không ngừng nghỉ. Niệm cho tới lúc “ tương ưng “ thì đó là đắc Tam- ma-địa. Tam ma địa nghĩi là Chánh Định Chánh Thọ.

 

Đây là pháp môn viên thông hay nhất vậy . Khi mình có trình độ cảm nghiệm cảnh giới như trên tức là mình có thể dùng sáu căn mà trì niệm đức Quán Âm vậy.

 

Khi cảm nhận đặng cảnh giới Tam-ma-địa  thì mới gọi là đắc niệm Quán Âm Tam muội. Kẻ được như vậy mới gọi là đả Quán Âm Thất! Chưa được Niệm Quán Âm Tam Muội thì chưa là kẻ thật đả thất! Kẻ nhập tam muội thì từ sáng đến tối, miệng niệm tâm trì danh hiệu Quán Thế Âm mà chẳng biết, chẳng hay gì đến quá khứ, hiện tại hay vị lai. Y hoàn toàn quên bẳng bặt mất ý niệm về thời gian.

 

Khi tinh thần tập trung niệm Quán Âm, mọi phiền não tự nhiên sẽ tiêu mất. “Mình ăn cơm chưa hè? Không nhớ!” Vì sao thế? Vì y niệm Quán Âm mà! “Mình mặc áo quần đàng hoàng chưa hè? Không nhớ nữa!” Vì sao vậy? Vì y chuyên tâm niệm Quán Âm mà! “ Mình ngủ chưa hè? Không nhớ nữa!” Vì sao thế? Vì y dốc lòng niệm Quán Âm đó!

 

Cho nên, nếu mình có thể quên bẳng ba chuyện: ăn uống, áo quần, ngủ nghỉ thì tam muội sẽ hiện tiền. Vì tâm chẳng còn vô minh, phiền não, vọng tưởng. Do đó hãy niệm Quán Âm cho rõ ràng; lòng vui vẻ hoan hỷ coi niệm Quán Âm là việc sung sướng tự tại nhất. Được vậy thì dù bịnh, bịnh cũng lành; có đau, đau cũng hết. Dù bụng đói, cũng thấy no; dù thiếu ngủ cũng thấy khỏe. Đây cũng chính là đi vào cảnh giới Niệm Quán Âm Tam Muội.

 


 

 

Trở về trang nhà - Return to homepage