Đời người có ý nghĩa gì?

 

Lai thời hoan hỉ, khứ thời bi

Không tại nhân gian, tảu nhất hồi

Bất như bất lai diệt bất khứ

Diệc bất hoan hỉ diệc bất bi.

 

Dịch:

 

Tới thì vui vẻ, đi buồn thay,

Uổng tại nhân gian, chạy vòng vò.

Chúng bằng không tới cũng không đi,

Cũng chẳng sướng vui chẳng buồn sầu.

 

Trở về trang nhà - Return to homepage