Khai Thị

Tự Tại Phi Tha Tại

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

 

Trên thế giới mỗi ngày mọi chuyện đều Biến. Con người, sự vật, thời gian, không gian đều Biến. Mùa này đúng lẽ không mưa song lại mưa, đó là khí hậu thất thường. Do có nhiều nhân duyên đặc thù nên nó mới Biến. Như núi lửa bộc phát vì trong lòng đất tích chứa áp lực quá lớn nén ép lên khối đất bên trên, đó cũng gọi là Biến. Khí hậu bất thường thì ta gọi là bịnh thần kinh của khí hậu, con người thất thường thì ta gọi là họ có bịnh thần kinh (bị điên). Đó là đều chắc chắn có chuyện bất thường sắp tới nơi. Ở lúc đủ thứ tai ương, tật bịnh phát sinh, mình cần phải dụng công tu hành cho tốt, phải biến điều u tối thành điều kiết tường,làm cho tai kiếp trở thành bình an. Nếu không có tu cho tốt thì khi khí hậu cải biến, mình cũng thất thường đi. Khi con người biến đổi tâm lý thì đủ thứ vấn đề phát sinh. Nếu kẻ học Phật Pháp, khi lúc có sự biến hóa phát sinh thì phải đặc biệt dụng công tu hành, hoặc là niệm Phật cho nhiều hoặc là trì chú, tụng kinh cho nhiều, khi có chút sức lực thì phải ráng làm nhiều chuyện tốt.

Đức Đại Oan Nghiệp Tiêu

(Đức lớn thì oan nghiệp mới tiêu trừ)

Ở vào thời thất thường mình phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Điều quan trọng nhất là đừng sinh lòng nóng giận, vì nóng giận tức là Biến. Con người muốn liễu sinh tử thì phải nỗ lực. Nỗ lực tức là sao? Nghĩa là bất cứ chuyện gì làm ra đều phải hết sức chân thật. Khi gặp điều gì tai hoạn, nghịch rác rưởi thì đừng động tâm, đừng sinh lòng bực tức, nổi nóng. Đó chính là dưỡng dục tánh Trời, tánh Đất trong người mình. Làm đúng như vậy thì mình có thể vá trời lấp đất, trở thành một kẻ chân chính tu đạo, chân chính học Phật cầu Pháp. Cho nên mình phải nghiên cứu một cách rõ ràng sâu sắc, không nên chấp trước mọi sự. Hễ chấp trước thì mình không giải thoát, không tự tại.

“Khám Phá Phóng Hạ Tự Tại.”  

Khám Phá tức là nhìn suốt, nhìn thủng. Phóng Hạ tức là buông xả, vất bỏ. Hễ khám phá thì hiểu suốt rõ ràng mọi sự, hễ phóng hạ thì giải thoát, hễ giải thoát thì mới chơn chính tự tại. Không giải thoát thì không thể tự tại được.  Tự (mình) mà không Tại thì Tha (kẻ khác) Tại. Tha tại tức là vọng tưởng đầy dẫy. Nếu theo mặt chữ mà nói thì đầy ý nghĩa: Tha Tại tức là người khách chiếm đoạt cương vị người chủ, người chủ bấy giờ không còn làm chủ nhà nữa. Các vị chú ý điểm đó! Người chủ mà không quản lý được việc nhà mình thì thật là điên đảo! Chuyện gì cũng loạn. Phóng Hạ tức là giải thoát, nghĩa là mình tốt nghiệp trường giới luật rồi và ra khỏi nhà phiền não, vô minh; cho nên lúc tốt nghiệp, lãnh bằng cấp chứng nhận là lúc mình giải thoát. Có giải thoát thì mới tự tại, nếu Tự mà không Tại thì Tha Tại. Tha tức là kẻ cướp, là giặc. Giặc tới thì bao nhiêu vật báu trong nhà đều bị y vét sạch cả. Tha tức là vô minh, vọng tưởng, phiền não, thiên ma, ngoại đọa, quỷ quái. Nếu mình không thể chăm sóc nhà mình, đương nhiên kẻ khác sẽ chiếm đoạt. Cho nên các vị phải hết sức chú ý, cẩn thận! Nhất định phải Tự Tại. Nhưng muốn tự tại thì trước hết phải nhìn cho thủng, thấu cho suốt.

“Nguyện Tiêu Tam Chướng Trừ Phiền Não

Nguyện Đắc Trí Huệ Chơn Minh Liễu

Phổ Nguyện Tội Chướng Tất Tiêu Trừ

Thế Thế Thường Hành Bồ Tát Đạo.”

dịch:

Nguyện tiêu ba chướng, sạch phiền não

Nguyện khởi trí huệ, thật rõ suốt

Hết thảy tội chướng nguyện tiêu trừ

Đời đời luôn tu Bồ Tát đạo.”

Đó là Tự Tại, tự làm chủ chính mình. Nếu như muốn giải thích một cách sâu xa, Tự mà không Tại tức là Phật Tánh của mình không hiện tiền, khi Ma Vương ngự trị bên trong nhà, và mình bị lục tặc xâm phạm, nên dẫu muốn về nhà cũng về không đặng. Do đó từ sáng đến tối, mình cứ nghĩ phạm giới, vậy không phải ngu si thì là gì?

Cho nên Tự mà không tại thì bị giặc xâm phạm; Tự mà tại thì mới có thể làm được ông chủ, Tự mà không Tại thì không tự chủ, cứ như bị dòng nước cuốn trôi, tùy theo cảnh giới mà lưu chuyển. Hợp với mọi người mà không a dua với đám đông, đó là ý nghĩa không bị cảnh giới làm lay chuyển. Cho nên kẻ tự dụng công chẳng ở đâu khác: ngay nơi thân này, nơi mạng này, nơi tánh này. Làm chuyện gì thấu suốt rõ ràng chuyện đó. Nếu vậy mình sẽ không làm chuyện hồ đồ, mà sẽ đến chỗ tri hành hợp nhất.


Trở về trang nhà - Return to homepage