Vietnamese | English

 

Theo đạo Phật, Sự Lý là một, trong ngoài không phân. Tai ương họa hoạn bên ngoài đều từ nơi lòng ích kỷ, đấu tranh ô nhiễm tạo ra. Quét sạch rác rưởi trong lòng, vạn sự liền yên. Ngày đầu năm đánh dấu sự bắt đầu, bắt đầu để mình phản tỉnh, thanh lọc thân tâm. Phát khởi lòng từ bi quên mình độ người.

Lời Khuyến Khích Đầu Năm

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Thời gian trôi qua mau! Không để ý, năm cũ đã qua và năm mới đã tới: biểu thị rằng con người từ sống đến chết qua nhanh mà mình chẳng để ý. Sinh lão bệnh tử quay cuồng thật chóng vánh, mà người thì hồ đồ để năm tháng trôi qua. Nếu chẳng giác ngộ cội nguồn sinh tử thì minh sinh ra một cách hồ đồ, rồi chết đi một cách hồ đồ. Làm người như vậy đáo để có ý nghĩa gì? Hãy nhìn xem! Mỗi đất nước, mỗi gia đình, mỗi cá nhân là đều hướng về con đường giả: sinh ra trong hồ đồ, chết đi trong hồ đồ. Cuộc sống hồ đồ là vì vô minh che đậy. Vì sao mà có vô minh? ¡§Nhất niệm bất giác sinh tam tế¡¨ nghĩa là do một niệm ngu tối mà sinh ra ba hình trạng vi tế. Nghiệp Tướng, Hiện Tướng, và Chuyển Tướng là ba trạng thái vi tế; sinh ra rồi thì biến hóa không ngừng; do đó nơi thân này sản sinh đủ trăm ngàn vạn duyên và cảnh tướng. Nếu mình giác ngộ được tình trạng này thì phải mau phát tâm bồ đề, cầu có trí tuệ để hiểu rõ mọi chuyện. Phật là kẻ có trí huệ hết sức thông đạt, cho nên mới gọi là bậc đại giác. Chúng ta cần phải ở nơi chỗ hồ đồ ngu muội mà trở về lại chỗ minh bạch rõ ràng. Trước tiên cần phải tận năng lực quét sạch đi mọi tập quán lỗi lầm. Lúc đó trí huệ quang minh sẽ hiện tiền.

Năm nay Tết đến hy vọng các vị sinh tâm đại giác ngộ!

 

Trở về trang nhà - Return to homepage