English|Vietnamese

 

Tối Thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 1973

Về Viện Phiên Dịch Kinh Sách Phật Giáo

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Viện Phiên Dịch Kinh Phật, hoạt động dưới sự bảo hộ của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, đã thực hiện việc dịch kinh Phật được năm năm nay. Trong thời gian này, những người từng không biết dịch đã trưởng thành thành những dịch giả đủ phẩm chất. Họ không chỉ có khả năng mà họ còn làm xuất sắc việc đó nữa. Chúng ta có thể nói rằng “họ tương ưng với Phật ý và họ hiểu căn cơ chúng sanh cần được cứu độ”. Bây giờ chúng ta đang có kế hoạch cho buổi họp Ban Quản Trị của Viện Phiên Dịch Kinh Phật. Quý vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di có thể nêu lên đề nghị của quý vị để  phương pháp dịch  kinh của chúng ta phát triển và hoàn thiện hơn. Bắt đầu từ hôm nay, quý vị có thể  lập một quyển nhật ký về ý kiến và quan điểm của quý vị. Nó sẽ hữu dụng trong tương lai. Viết ra những suy nghĩ về việc làm thế nào chúng ta cho ra những bản dịch kinh tốt nhất có thể có, để cho chúng ta có thể gây hứng khởi cho những người Tây Phương giúp họ gieo nguyện bồ đề - phát nguyện được giác ngộ. Mọi người nên nêu lên một danh sách những đề nghị. Cứ viết nhiều đề nghị như quý vị muốn. Điều này sẽ rất hữu ích và quan trọng. Tôi không nói đùa đâu. Nếu quý vị mong muốn cống hiến chút gì đó cho đạo Phật, quý vị nên nêu lên những đề nghị của mình cho việc cải tiến này. Trong thời đại khoa học này, có những kỹ thuật khoa học gì mà chúng ta có thể áp dụng trong việc dịch thuật kinh cũng như truyền bá đạo Phật một cách rộng rãi?

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 378.