English|Vietnamese

Tối thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 1973

41. Về Việc Tụng Đọc Từ Trí Nhớ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Vì tôi đang nhắm mắt tụng đọc, có thể đôi khi tôi bị sai. Nếu tôi có sai sót, quý vị nên cho tôi biết.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")