English|Vietnamese

Chiều thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 năm 1973

139.5  Về Việc Tu Tập Giúp Tránh Khỏi Tai Ương

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Dù không dễ tránh khói trận thiên tai này, nhưng chúng ta có hai tu sĩ đã phát tâm Bồ Tát. Họ muốn làm gương mẫu và truyền pháp cho chúng sanh bằng phương pháp tu hành của mình. Vì vậy họ đã phát nguyện thực hiện cuộc hành hương Tam bộ nhất bái. Đây không phải là chuyện thường. Tôi không đùa với quý vị đâu. Việc mà họ làm là chân chính và thật sự. Hai tu sĩ này nguyện cầu cho thế giới hòa bình, và họ có thể giúp đẩy lùi tai ương, hóa giải sao chổi (*) vì thế nó sẽ không thể tàn phá trên thế giới này. 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 Phần III, trang 350, đoạn 2)

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

(*) Lúc đó (năm 1973) sao chổi Kahoutek đang tiến về Trái đất và nhiều nhà thiên văn, nhà tiên tri nói rằng sao chổi sẽ va vào trái đất gây thiên tai lớn. Về sau Hoà Thượng kể lại nhờ sự thành tâm của hai hành giả lễ lạy Tam Bộ Nhất bái, Bồ Tát Quan Thế Âm đã dùng bàn tay đẩy sao chổi Kahoutek đi sang hướng khác không cho đụng vào trái đất.