English|Vietnamese

 

Chiều thứ năm, Ngày 9 tháng 3 năm 1973

Về việc tự mình dụng công tu hành

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Chúng ta sẽ bắt đầu niệm "Án Ma Ni Bát Mê Hồng" trong suốt khóa tu kéo dài một tuần vào ngày mai. Năm trước có lẽ là lần đầu tiên một khóa tu như thế được tổ chức trên thế giới. [Ghi chú của người biên tập]: Các vị đệ tử đã thỉnh cầu khóa tu đó. Hòa Thượng chủ trương việc tu hành đều đặn hằng ngày và không chủ trương những khóa tu chuyên chú kéo dài 24 giờ, nhưng Ngài đã đáp lại mong ước của đệ tử và cho phép nó trong trường hợp này]. Năm nay chúng ta đang tiếp tục truyền thống này.

"Án Ma Ni Bát Mê Hồng" là pháp Tâm-Ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày 19 tháng 2 âm lịch là ngày vía đản sanh của Bồ Tát Quán Âm. Chúng ta sẽ sái tịnh đạo tràng vào 7 giờ tối mai. Bởi vì năm ngoái tôi không dự khóa tu này, năm nay tôi cũng sẽ không tham dự. Tôi sẽ tạm nghĩ nhưng tôi sẽ giảng kinh vào chủ nhật như thường lệ. Tất cả quý vị nên tự mình dụng công tu hành thật chăm chỉ, đừng trông chờ sự giúp đỡ của ai khác. Đừng nghĩ rằng chỉ vì tôi không tham dự khóa tu thì quý vị mất đi cái gì đó. Cho dù tôi có ở đây hay không cũng đều như nhau. Quý vị nên hiểu đạo lý này. Cho dù tôi có ở đây hay không thì cũng giống nhau. Cho dù tôi không có ở đây, hay có ở đây, thì cũng đều giống như nhau. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, nếu quý vị có thể hiểu được cảnh giới này.


Timely Teachings" - trang 181.