English|Vietnamese

Ngày 24 tháng Mười Một năm 1973 | Trưa thứ Bảy

Về Việc Tu Hành Mang Lại Những Sự Thay Đổi

Ḥa Thượng Tuyên Hóa

 

 

Timely Teachings, trang 288 - 289.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 要委屈婉轉,令人不要發脾氣,要這樣子來研究這個真理。Yếu ủy khuất uyển chuyển, lệnh nhân bất yếu phát t́ khí, yếu giá dạng tử lai nghiên cứu giá cá chân lư

http://www.drbachinese.org/vbs/publish/331/vbs331p002.htm

(2) Nguyên văn Hoa ngữ: 蛇無頭不走 Xà vô đầu bất tẩu http://www.drbachinese.org/vbs/publish/332/vbs332p002.htm