English|Vietnamese

 

Ngày 26 tháng Một năm 1974 | Tối thứ Bảy

Về Việc Tự Giữ Gìn Phẩm Hạnh Của Mình

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Vào ngày thứ Tư tôi sẽ đi Châu Á. Lần này tôi sẽ trở lại trong vòng hai tháng. Trong thời gian này, quý vị phải tự giữ gìn phẩm hạnh của mình (1). Quý vị mỗi người phải tự suy nghĩ về việc quý vị thực sự muốn mình trở thành con người như thế nào. Đừng để giống như năm vừa rồi khi tôi đi Nam Mỹ và Tu Viện Kim Sơn gần như bị bỏ hoang. Nếu điều đó xảy ra, tất cả quý vị phải tự lo liệu cho mình. Các vị tỳ kheo nói riêng, khi ở Tu Viện kim Sơn không được lấn át các vị tỳ kheo ni. Các vị tỳ kheo không được tuỳ tiện la mắng các vị tỳ kheo ni. Còn các vị tỳ kheo ni có thể la mắng các vị tỳ kheo không? Điều đó càng không thể chấp nhận! Các vị tỳ kheo ni phải trì giữ Tám Pháp Cung Kính (2) đối với các vị tỳ kheo. Họ không thể khinh rẻ hoặc có loại tư tưởng bất tịnh đối với các vị tỳ kheo.

 

Timely Teachings, trang 138.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 自己守自己的品行 - Tự kỷ thủ tự kỷ đích phẩm hạnh http://www.drbachinese.org/vbs/publish/378/vbs378p002.htm

(2) Nguyên văn Hoa ngữ: 八敬法 - Bát Kỉnh Pháp - Tám Pháp Cung Kính