English|Vietnamese

 

Ngày 1 tháng Mười Một năm 1973, tối Thứ Năm

Về Việc Tránh Kiêu Ngạo

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Việc nghiên cứu đạo lý không nên mang địa vị giai cấp vào. Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Vấn đề là ỏ chỗ trí huệ của chính quý vị. Nếu trí huệ của quý vị vượt trội hơn tất cả những người thầy khác thì quý vị là vị thiện tri thức siêu việt. Ngay chính cà bản thân tôi cũng ao ước được học hỏi từ vị thiện tri thức xuất chúng như thế. Tôi sẽ rất vui mừng nếu một vị trong đây muốn trở thành vị thiện tri thức số một. Đừng giống như tôi lúc nào cũng muốn là người thiện tri thức cuối cùng. Quý vị phải là người đầu tiên, đừng là người cuối cùng. Trong mọi việc, tôi thích là người cuối cùng và vì thế tôi không quan trọng chút nào cả. Quý vị phải hay giỏi hơn tôi nhiều.

Mặt khác, quý vị không thể sanh thái độ kiêu mạn và tuyên bố:” Bây giờ tôi là Số Một. Tôi trội hơn hẳn mọi người. Tôi có thể vượt hơn cả thầy của tôi, huống chi là những người khác”. Nếu quý vị đánh gía mọi người thấp như thế, quý vị bị loại bệnh kiêu ngạo . Quý vị cuối cùng sẽ có tà kiến và sẽ nhìn việc sai thành đúng và việc đúng biến thành sai. Quý vị cần phải có trạch pháp nhãn (mắt nhìn đúng đắn để phân biệt các pháp). Quý vị không nên không có chuyện lại tìm chuyện, không có khuyết điểm lại đi tìm khuyết điểm ra để nói. Đó đều là không đúng. Cách làm đúng đắn là tu giữ chánh tri chánh kiến thì sẽ có trí huệ chân chánh, có ánh sáng bát nhã chân chánh, xoá tan tất cả những bóng tối hắc ám.

Quý vị không nên có thái độ là không có vị tỳ kheo nào giỏi bằng quý vị, tỳ kheo ni thì càng không bằng quý vị, nam cư sĩ lại càng ít hữu dụng, đó là không kể đến nữ cư sĩ. Nếu quý vị có thái độ trong vũ trụ chỉ riêng quý vị là tôn quý (Thiên thượng thiên hạ duy nhĩ độc tôn (1)) thì sẽ không có hy vọng nào cho tương lai của quý vị. Một khi quý vị căng phồng (kiêu ngạo) đến hư không phải bung nổ thì không còn chỗ cho quý vị nữa. Đây là điều quan trọng khẩn yếu quý vị cần phải biết.

 

Timely Teachings, trang 73 - 74.

 

Ghi Chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 天上天下唯你獨尊 Thiên thượng thiên hạ duy nhĩ độc tôn - trong bài giảng Kinh Hoa Nhiêm - Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm http://www.drbachinese.org/vbs/publish/310/vbs310p002.htm