English | Vietnamese

 

Tối thứ sáu, ngày 5 tháng 1, 1973

67.1 Về Việc Tôn Trọng Quy Củ Tăng Đoàn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tuần sau tôi sẽ đi Ba tây (Brazil). Trong chùa, mọi người phải nghe lời QuNinh Qu Zhan. Những tu sĩ nào có bản tánh xấu ác, không chịu nghe lời, sau này sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Tôi không đồng ý việc quý vị không tôn trọng các sư huynh của mình. QuNinh  là vị tu sĩ xuất gia thứ hai còn Qu Zhan là vị thứ tư. Lúc có tôi ở đây, các vị không nghe lời thì còn có thể tha thứ được nhưng khi tôi đi vắng mà các vị không nghe lời hai vị sư trưởng thì cũng giống như không nghe lời tôi vậy. Hãy nhớ rõ điều này. Đừng để rơi vào trường hợp sư đệ không chịu nghe lời sư huynh mình.

 

Timely Teachings