English | Vietnamese

 

Tối thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 1973

Về việc sửa lỗi của mình

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Có lúc tôi đọc sai do tụng niệm từ trí nhớ. Những lúc như vậy, quý vị nên nhắc nhở tôi. Nhưng vì không ai trong quý vị lên tiếng nên tôi đã phải tự sửa lỗi cho mình.

 

Timely Teachings trang 14