English|Vietnamese

 

Ngày 7 tháng 3 năm 1973 | Tối thứ Tư

Về Việc Quan Tâm Đến Những Người Khách

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

   

Tôi đã từng nhắc các vị nhiều lần là hãy quan tâm đặc biệt tới những người mới đến. Nhưng, một người mới đến, và ngay cả khi người đó rời đi lúc nào quý vị cũng không biết. Quý vị ở  đây có rất nhiều người nhưng không ai biết người khách đó rời đi lúc nào. Điều đó cho thấy quý vị có công phu: Quý vị đã viên mãn được tam muội "Đó-không-phải-việc-của-tôi".

Vấn đề là với tam muội này là quý vị nhanh chóng xuất định khi đến giờ ăn. Và khi đến giờ ngủ, quý vị dường như nữa mê nữa tỉnh, không vào lại tam muội này mà cũng không hoàn toàn ra khỏi tam muội này.

 

Timely Teachings, trang 179.