English|Vietnamese

 

Ngày 24 tháng Mười Một năm 1973, trưa Thứ Bảy

Về Việc Nói Pháp Phù Hợp Với Căn Cơ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Có ai có ý kiến gì không? [Chú thích của Ban Biên Tập: Có người đưa ra một câu hỏi về dịch thuật và dưới đây là cuộc thảo luận]

Đối với câu hỏi nên hay không nên chấm dứt sự ham muốn (đoạn dục), đoạn văn được nói đến là đang bàn về pháp môn của Đốn Giáo. Khi tu hành theo pháp môn Đốn Giáo, sự ham muốn phải được đoạn trừ - nếu không thì về cơ bản là không phù hợp với Đốn Giáo. Điều mà người ta sợ nhất không phải là chữ “đoạn trừ”. Mà là họ sợ Đốn Giáo, bởi vì họ không muốn được khai ngộ thành Phật nhanh, mà họ thích làm từ từ. Đó là vấn đề của việc nói pháp phải phù hợp với căn cơ của người nghe. Nếu không phù hợp với căn cơ thì cho dù pháp được giảng hay đến thế nào đi nữa thì người nghe vẫn không chấp nhận. Về mặt khác, nếu pháp phù hợp với căn cơ của người nghe thì ngay cả khi giảng có dở đi nữa thì người nghe cũng được khai ngộ. Vấn đề nằm ở chỗ phù hợp hay không phù hợp với căn cơ.

 

Timely Teachings, trang 86.