English|Vietnamese

 

Về việc nói nhiều thứ tiếng

(Chiều thứ Tư, ngày 6 tháng 12, năm 1972)

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hiện giờ có một số quý vị quyết định không muốn học học tiếng Đức, tiếng Bắc Phạn (Sanskrit), tiếng Nhật hoặc tiếng Anh mà chỉ thích học tiếng Hoa mà thôi. Đó là một quyết định thiếu giá trị , và quý vị đã lầm to. (Ghi chú: Vào khoảng thời gian đó có rất nhiều nguời trẻ tuổi có tài năng đang cư ngụ trong chùa hay tích cực ủng hộ chùa. Hòa Thuợng kêu gọi họ dạy các lớp ngoại ngữ. Đó là một dịp hiếm có để học hỏi thêm nhiều thứ tiếng từ nhiều vị thầy tài ba).  

Trong tương lai, khi quý vị ở trong một hoàn cảnh cần tới các ngôn ngữ đó thì quý vị sẽ thấy hối tiếc. Giả sử tôi đi sang nuớc Đức và cần một nguời thông dịch mà quý vị không biết tiếng Đức, tất sẽ không thể phiên dịch cho tôi đuợc, quý vị lúc đó phải đầu hàng, phải xuống ngồi chung với các thính giả. Giả sử tôi đi Nhật hay Pháp và các bài nói chuyện cần phiên dịch sang tiếng Nhật hay tiếng Pháp, nếu bây giờ quý vị không học các thứ tiếng đó cho giỏi, thì lúc đó phải nhuờng cho nguời khác vậy. Những vị nào biết thông dịch các ngoại ngữ, họ sẽ là nguời xuất-sắc. Những nguời có trí huệ và kiến thức thì sẽ có một địa vị đứng đầu trong nhóm, còn những nguời thiếu trí tuệ và kiến thức khác phải dời ra đằng sau vậy.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 305)

Ghi chú: Hòa Thượng thường sách tấn khuyến khích mọi người cố gắng nỗ lực học hỏi, nhưng không tranh giành để trở thành người nổi bật.