English|Vietnamese

 

Ngày 7 tháng Mười, năm 1973. Tối Chủ Nhật.

Về việc niệm Phật A Di Đà

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Trước khi buổi giảng kinh bắt đầu, quý vị nên niệm Phật nhiều hơn. Quý vị chỉ ngưng niệm khi tôi bước vào giảng đường. Quý vị niệm càng nhiều thì càng tốt, Không có thời hạn ấn định nào về thời gian niệm Phật của quý vị.


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 367.