English|Vietnamese

 

Tối thứ Năm, ngày 7 tháng Mười Hai năm 1972.

Về Việc Niệm Phật

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Hôm nay chúng ta rảy nước sái tịnh đạo tràng và bắt đầu khóa Thất niệm Phật, trong Thất này chúng ta sẽ niệm "Nam mô A Di Đà Phật" trong bảy ngày. Trong thời gian bảy ngày này, quý vị có thể niệm với "nhất tâm bất loạn" và có thể đạt được Niệm Phật Tam Muội , do đó tạo khả năng cho đại trí huệ của quý vị được khai mở. Làm được việc đó là "xóa tan vô minh đen tối".

 


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 263.