English|Vietnamese

Ngày 8 Tháng 11, Năm 1972,Tối Thứ Tư

22. Về Việc Nhận Thức Nguyên Do Và Hoàn Cảnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ngày hôm nay tôi nói về đề tài này vì tôi nhận thức rõ về nguyên do và hoàn cảnh. Bây giờ không ai trong quý vị gặp phải những vấn đề này. Nhưng tôi thấy những vấn đề này có thể phát sinh trong tương lai, và tôi nêu ra những việc đó trong ngày hôm nay để ngăn chặn chúng nảy sinh trong tương lai.  

 

Dịch từ sách "Timely Teachings"