English|Vietnamese

 

Ngày 23, tháng 8, năm 1973, Tối thứ năm.

Về việc nghiên cứu giúp khả năng giảng Kinh

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

   

[Ghi chú: Hoà thượng yêu cầu Quả Hộ giải thích đoạn kinh này.] Quả Hộ đã làm giỏi việc giải thích đoạn kinh văn. Điều hay là Thầy ấy đã làm một số nghiên cứu và biết cách giải thích kinh trước lúc được nghe thuyết giảng. Đây là phương pháp để học giảng kinh. Tuy cách giải thích của Thầy ấy có hơi xa lạc một chút, nhưng vẫn hàm chứa ý nghĩa.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings"), trang 312.