English|Vietnamese

 

Chiều Thứ Năm, ngày 25 tháng mười năm 1972.

Về Việc Nghiêm Trì Giới Luật

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Những người đã thọ giới không thể tùy tiện phá giới . Nếu quý vị có phạm giới, quý vị phải nhanh chóng thú tội, sám hối và cải thiện trước đại chúng. Một tỳ kheo hay tỳ kheo ni khi đã phá giới một cách nghiêm trọng nên xếp hàng ở phía sau và đi chung với các sa di hay ngay cả với các vị cư sĩ. Người xuất gia không được phép tiếp tục hành động một cách cẩu thả và coi thường việc phá giới. Phật Giáo mới vừa bắt đầu tại quốc gia này và chúng ta không thể cẩu thả một cách tùy tiện được. Nếu bây giờ chúng ta cẩu thả thì tương lai không biết sẽ đi lạc xa như thế nào.

Cho nên ai đã phạm giới thì nên thành thật về việc ấy và cầu sám hối với mọi người. Quý vị nên để mọi người quyết định xử trí với chuyện này như thế nào. Đừng nghĩ là nếu không ai biết mình phạm giới thì quý vị có thể thoát tội. Với thái độ như vậy thì quý vị có thể sẽ xuống địa ngục hay vào cọi giới súc sanh hay cõi giới ngạ quỷ và không ai có thể cứu quý vị được.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 126.